Vadnine

Na podlagi 28. člena Statuta NK IB 1975 Ljubljana je upravni odbor dne 1.12.2023 sprejel

PRAVILNIK O VADNINAH V NK IB 1975 LJUBLJANA

1. Mesečna vadnina v NK IB 1975 Ljubljana (v nadaljevanju: klub) za nogometno sezono 2023/24 od 1. julija 2023 dalje (v nadaljevanju: vadnina) znaša:

a. za selekcije do vključno U11 vadnina znaša 55,00 EUR,

b. za selekcije U12, U13 in U14 vadnina znaša 65,00 EUR,

c. za selekcije U15 do U19 vadnina znaša 75,00 EUR.

2. V kolikor sta v klub včlanjena dva otroka (ali več) iz iste družine, plača polno vadnino le starejši, mlajši pa le del vadnine (v nadaljevanju: družinska vadnina). V primeru, da je starejši otrok oproščen plačila vadnine v primeru hujših poškodb ali bolezni skladno z določili tega pravilnika, v mesecih njegove odsotnosti polno vadnino plačuje mlajši otrok. Družinska vadnina za mlajšega otroka znaša:

a. za selekcije do vključno U11 vadnina znaša 45,00 EUR,

b. za selekcije U12, U13 in U14 vadnina znaša 55,00 EUR,

c. za selekcije U15 do U19 vadnina znaša 65,00 EUR.

3. Vadnino se plačuje vseh 12 mesecev v letu. Igralci načeloma v nobenem primeru niso oproščeni plačevanja vadnine. Vadnino je potrebno poravnati tudi, če igralec ni opravil nobenega treninga v mesecu. Izjemoma so igralci plačevanja vadnine lahko oproščeni le v primeru hujših poškodb in bolezni, zaradi katerih ne obiskujejo treningov vsaj en mesec ali več. V tem primeru mora igralec posredovati klubu zdravniško potrdilo in pisno prošnjo za oprostitev vadnine v mesecu, v katerem je prišlo do odsotnosti. Odločitev o izjemi plačevanja vadnine sprejmejo pristojni organi kluba (upravni odbor). V takem primeru se plačuje t.i. vadnina v mirovanju v višini 10 EUR.

4. Vadnina se plačuje na transakcijski kluba in sicer na podlagi izstavljenega računa. V primeru zamude s plačilom svojih obveznosti iz vadnin, se igralec zavezuje plačati klubu tudi zakonite zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila. V primeru zakasnitve plačila se naslednji mesec igralcu pošlje obvestilo o neplačilu (opomin). V primeru nepravočasnega plačila dveh vadnin se igralcu do izvršitve plačila izreče prepoved tekmovanja. V kolikor dolg igralca ni poravnan v 30-ih dneh po izreku prepovedi tekmovanja, se mu do izvršitve plačila izreče prepoved treniranja in tekmovanja. V primeru pošiljanja obvestil o zakasnitvi plačila ima klub pravico obračunati stroške opomina v višini 5,00 EUR.

5. Igralec lahko za klub v tekoči nogometni sezoni tekmuje samo pod pogojem, da ima poravnane vse svoje obveznosti iz naslova vadnin do kluba iz preteklih sezon.

6. Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin. Klub bo odobril znižane vadnine (v nadaljevanju: subvencionirana vadnina) ali oproščene vadnine, v odvisnosti od števila prošenj za subvencionirano ali oproščeno vadnino, razpoložljivih sredstev kluba za znižanje vadnin ter višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana posameznega prosilca, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, izdane s strani Centra za socialno delo. Za subvencionirano vadnino igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati klubu po navadni pošti ali po elektronski pošti prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek. Igralec je upravičen do subvencionirane vadnine izključno za obdobje od datuma, ko klub prejme odločbo za otroški dodatek, do datuma veljavnosti odločbe za otroški dodatek. Odločitev o subvencionirani vadnini sprejme pristojni organ kluba (predsednik).

7. Igralec ne more zapustiti kluba brez poravnanih vseh zapadlih obveznosti iz naslova vadnin. V primeru, da bi igralec podpisal profesionalno pogodbo v novem klubu in je bila igralcu v NK IB 1975 Ljubljana obračunana subvencionirana vadnina, igralec ne more zapustiti kluba brez poravnane razlike od zneska plačane subvencionirane vadnine do zneska polne vadnine za celotno obdobje, v katerem mu je bila obračunana subvencionirana vadnina.

8. O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odločajo pristojni organi kluba (upravni odbor).

Igor Pušnik, predsednik NK IB 1975 Ljubljana