Vadnine

Na podlagi 28. člena Statuta NK IB 1975 Ljubljana je Upravni odbor NK IB 1975 LJ dne 10.6. 2021 sprejel

PRAVILNIK O VADNINAH V NK IB 1975 LJ ZA SEZONO 2021/22

1. Mesečna vadnina (v nadaljevanju: vadnina) v mladinskem pogonu NK IB 1975 LJ (v nadaljevanju tudi: klub) za nogometno sezono 2021/22 oziroma do spremembe znaša:

a. za selekcije do vključno U12 vadnina znaša 45,00 EUR,

b. za selekcije od U13 do U15 vadnina znaša 55,00 EUR,

c. za selekcije od U17 do U19 vadnina znaša 65,00 EUR.

2. V kolikor sta v klub včlanjena dva otroka iz iste družine, plača polno vadnino le starejši, mlajši pa le del vadnine (v nadaljevanju: družinska vadnina). V primeru, da je starejši otrok oproščen plačila vadnine v primeru hujših poškodb ali bolezni skladno z določili tega pravilnika, v mesecih njegove odsotnosti polno vadnino plačuje mlajši otrok. Družinska vadnina za mlajšega otroka znaša:

a. za selekcije do vključno U12 vadnina znaša 30,00 EUR,

b. za selekcije od U13 do U15 vadnina znaša 40,00 EUR,

c. za selekcije od U17 do U19 vadnina znaša 50,00 EUR.

2. Vadnino se plačuje vseh 12 mesecev na leto. Igralci načeloma v nobenem primeru niso oproščeni plačevanja vadnine. Vadnino je potrebno poravnati, tudi če igralec ni opravil nobenega treninga v mesecu. Izjemoma so igralci plačevanja vadnine lahko oproščeni le v primeru hujših poškodb in bolezni, zaradi katerih ne obiskujejo zdravniške službe kluba ter treningov več kot en mesec. V tem primeru mora igralec posredovati klubu pisno prošnjo za oprostitev vadnine v mesecu, v katerem je prišlo do odsotnosti. Odločitev o izjemi plačevanja vadnine sprejmejo pristojni organi kluba (upravni odbor).

3. Vadnina se plačuje na transakcijski kluba in sicer na podlagi izstavljenega računa. V primeru zamude s plačilom svojih obveznosti iz vadnin, se igralec zavezuje plačati klubu tudi zakonite zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila. V primeru zakasnitve plačila se naslednji mesec igralcu pošlje obvestilo o neplačilu (opomin). V primeru nepravočasnega plačila dveh vadnin se igralcu do izvršitve plačila izreče prepoved tekmovanja. V kolikor dolg igralca ni poravnan v 30-ih dneh po izreku prepovedi tekmovanja, se mu do izvršitve plačila izreče prepoved treniranja in tekmovanja. V primeru pošiljanja obvestil o zakasnitvi plačila ima klub pravico obračunati stroške takega pošiljanja v višini 2,00 EUR.

4. Igralec lahko za klub v tekoči nogometni sezoni tekmuje samo pod pogojem, da ima poravnane vse svoje obveznosti iz naslova vadnin do kluba iz preteklih sezon.

5. Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin. Klub bo omogočal znižane vadnine (v nadaljevanju: subvencionirana vadnina), katerih višina bo odvisna od števila prošenj za subvencionirano vadnino, razpoložljivih sredstev kluba za znižanje vadnin ter od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana posameznega prosilec, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, sprejete s strani Centra za socialno delo (v nadaljevanju: odločba za otroški dodatek). Za subvencionirano vadnino igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati klubu po navadni pošti ali po elektronski pošti na e-naslov kluba ali e-naslov člana upravnega odbora kluba, pristojnega za finance, prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek. Igralec je upravičen do subvencionirane vadnine izključno za obdobje od datuma, ko klub prejme odločbo za otroški dodatek, do datuma veljavnosti odločbe za otroški dodatek. Odločitev o subvencionirani vadnini sprejmejo pristojni organi kluba (upravni odbor).

6. Igralci nogometnega razreda, ki so vključeni v nogometni razred kluba, plačujejo vadnino v polnem znesku.

7. Če se treningom kluba po dogovoru priključi gostujoči nogometaš, mora mesečno plačevati najmanj vadnino v polovičnem znesku.

8. Igralec ne more zapustiti kluba brez poravnanih vseh zapadlih obveznosti iz naslova vadnin. V primeru, da bi igralec podpisal profesionalno pogodbo v novem klubu in je bila igralcu v NK IB 1975 LJ obračunana subvencionirana vadnina, igralec ne more zapustiti kluba brez poravnane razlike od zneska plačane subvencionirane vadnine do zneska polne vadnine za celotno obdobje, v katerem mu je bila obračunana subvencionirana vadnina.

9. O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odločajo pristojni organi kluba (upravni odbor).

predsednik NK IB 1975 Ljubljana Igor Pušnik