Vabilo na zbor članov 2020

Na podlagi 24. člena statuta Nogometnega kluba IB 1975 LJ upravni odbor kluba sklicuje zbor članov, ki bo v ponedeljek 15. junija 2020 ob 18.00 uri, v prostorih kluba ob igrišču na Tesovnikovi 54, z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev zbora članov
  2. Izvolitev organov zbora članov (predsednik zbora, verifikacijska komisija, preštevalec glasov, zapisnikar in overitelja zapisnika) ter ugotovitev sklepčnosti,
  3. Poročilo predsednika UO o delu v preteklem letu
  4. Obravnava letnega poročila 2019
  5. Poročilo nadzornega odbora
  6. Poročilo disciplinske komisije
  7. Izvolitev nadomestnega člana NO
  8. Sprejem strategije kluba v skladu s strategijo MOL do 2028
  9. Organizacija in plan dela v sezoni 2020/2021
  10. Razno

Vabilo je bilo poslano članom NK IB 1975 LJ skladno s statutom in objavljeno na predpisan način.

Športni pozdrav,
Igor Pušnik
Predsednik NK IB 1975 Ljubljana

Share: