Vabilo na zbor članov 2019

Na podlagi 24. člena statuta NK IB 1975 LJ upravni odbor kluba sklicuje zbor članov, ki bo v torek 17. septembra 2019 ob 18.00 uri v Ljubljani, v prostorih kluba ob igrišču na Tesovnikovi 54, z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev zbora članov
  2. Izvolitev organov zbora članov (predsednik zbora, verifikacijska komisija, preštevalec glasov, zapisnikar in overitelja zapisnika) ter ugotovitev sklepčnosti,
  3. Poročilo predsednika UO o delu v preteklem letu
  4. Obravnava letnega poročila 2018
  5. Poročilo nadzornega odbora
  6. Poročilo disciplinske komisije
  7. Sprememba statuta
  8. Izvolitev nadomestnih članov UO, NO in disciplinske komisije
  9. Plan dela v tekoči sezoni in naprej
  10. Razno

Vabilo je bilo poslano članom NK IB 1975 LJ skladno s statutom in objavljeno na predpisan način.

Športni pozdrav,
Igor Pušnik
Predsednik NK IB 1975 Ljubljana

Share: