REDNI ZBOR ČLANOV

Ljubljana, 24.10.2021

Na podlagi 24. člena statuta Nogometnega kluba IB 1975 Ljubljana upravni odbor kluba sklicuje

REDNI ZBOR ČLANOV

V torek 2. novembra 2021 ob 17.30 uri v prostorih kluba na Tesovnikovi 54 z naslednjim dnevnim redom::

DNEVNI RED:

1.       Otvoritev zbora članov

2.       Izvolitev organov zbora članov (predsednik zbora, verifikacijska komisija, preštevalec glasov, zapisnikar in overitelja zapisnika) ter ugotovitev sklepčnosti

3.       Poročilo predsednika UO o delu v preteklem letu in obdobju od oktobra 2017

4.       Poročilo vodje mladinske nogometne šole o delu v preteklem letu in obdobju

5.       Poročilo nadzornega odbora

6.       Obravnava letnega poročila 2020

7.       Poročilo disciplinske komisije

8.       Podelitev razrešnice organom kluba (člani UO, člani NO, člani disciplinske komisije)

9.       Program dela v prihodnjem mandatnem obdobju (kandidati za predsednika UO)

10.     Program strokovnega dela v prihodnjem mandatnem obdobju (vodja MNŠ in ONŠ)

11.     Volitve organov kluba (člani UO, predsednik UO, člani NO, člani disciplinske komisije)

12.       Razno

Vabilo je bilo posredovano članom NK Interblock skladno s statutom in objavljeno na predpisan način. Prijave za udeležbo na zboru članov morajo člani društva z glasovalno pravico poslati na naslov info@nkinb1975-lj.si najkasneje do ponedeljka 1. novembra (do 16. ure), da se v skladu z epidemiološkimi razmerami ustrezno pripravimo na dogodek.

Zbor članov se je seznanil z delom kluba v zadnjih štirih letih ter z manjšimi spremembami v ekipah UO, NO in DK začrtal smernice dela v prihodnjem štiriletnem obdobju. Nadzorni odbor in pooblaščeni neodvisni revizor sta ugotovila, da poslovanje poteka v skladu s predpisi ter da so bila sredstva kluba smotrno uporabljena.

Z vsakim letom se je delovanje kluba dodatno stabiliziralo, kadrovsko, finančno in prostorsko. Temu je močno pripomogla nova infrastruktura (umetna trava, prostor za fitnes in rehabilitacijo). Pogoji za delo so sicer dobri, vendar nam ob naraščanju števila otrok zmanjkuje prostora za kakovostno vadbo pri starejših selekcijah (U15, kadeti, mladinci). V ta namen tečejo aktivnosti za razvoj športnega parka Ježica, kjer bi radi s pomočjo lokalne skupnosti Posavje in MOL, poleg rešitve spora z lastniki sosednjih zemljišč, pridobili dodatne površine za vadbo otrok, predvsem v mlajših selekcijah.

Sočasno s krepitvijo številčnosti in kakovosti igralcev v najmlajših selekcijah bodo imeli priložnost za razvoj mladi in perspektivni trenerji. V naslednjem mandatu je cilj ustvariti dovolj kakovostnih igralcev iz lastne nogometne šole, da se vrnemo v najvišje nivoje tekmovanj v NZS ligah (U15 – 1. liga starejši dečki zahod, U17 in U19 – 1. liga SKL in SML) ter da se članska ekipa, ki bi jo večinoma tvorili igralci iz mladinske šole, uvrsti v 3. SNL.

Čeprav je bilo v predhodnem mandatu opravljeno veliko dela, je možnosti za napredek še veliko. Želimo si ustvariti stabilno delovanje kluba ne glede na morebitne pretrese, kakršne lahko predstavljajo zdravstvene (epidemiološke) ali ekonomske krize. Glede na do sedaj ustvarjen princip delovanja kluba, bomo tudi v prihodnje priložnost ponudili predvsem ambicioznim in sposobnim posameznikom, ki se lahko izkažejo z rezultati svojega dela in znanja. Organizacijsko pričakujemo največji napredek pri marketingu, organizaciji nogometnih dogodkov in turnirjev, ter na splošno boljši organizaciji aktivnosti, ki morajo biti porazdeljene med več aktivnih članov kluba.

Športni pozdrav

Igor Pušnik, predsednik NK IB 1975 Ljubljana

Share: