REDNI ZBOR ČLANOV

Ljubljana, 31.8.2023

Na podlagi 24. člena statuta Nogometnega kluba IB 1975 Ljubljana upravni odbor kluba sklicuje

REDNI ZBOR ČLANOV

ki bo v petek 8. septembra 2023 ob 17.30 uri, v prostorih kluba na Tesovnikovi 54, z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev zbora članov
  2. Izvolitev organov zbora članov (predsednik zbora, verifikacijska komisija, preštevalec glasov, zapisnikar in overitelja zapisnika) ter ugotovitev sklepčnosti
  3. Odstop člana UO in potrditev nadomestnega člana
  4. Poročilo predsednika UO o delu v letu 2022 in načrti za prihodnost
  5. Poročilo vodij mladinske in pionirske nogometne šole o delu v preteklem letu
  6. Poročilo nadzornega odbora
  7. Obravnava letnega poročila 2022
  8. Poročilo disciplinske komisije
  9. Organizacija in plan dela v sezoni 2023/2024 (vodji pionirske in mladinske nogometne šole)
  10. Razno

Vabilo je bilo posredovano članom NK IB 1975 Ljubljana skladno s statutom in objavljeno na predpisan način.

Športni pozdrav

Igor Pušnik

Predsednik NK IB 1975 Ljubljana

 

 

 

Ljubljana, 10.9.2023

Prilagamo Zapisnik zbora članov NK IB 1975 Ljubljana z dne 8.9.2023.
Zapisnik zbora članov NK IB 1975 Ljubljana, 8.9.2023

 

Share: