REDNI ZBOR ČLANOV

Ljubljana, 3.9.2022

Na podlagi 24. člena statuta Nogometnega kluba IB 1975 Ljubljana upravni odbor kluba sklicuje

REDNI ZBOR ČLANOV

V četrtek 15. novembra 2022 ob 17.30 uri v prostorih kluba na Tesovnikovi 54 z naslednjim dnevnim redom::

DNEVNI RED:

1.       Otvoritev zbora članov

2.       Izvolitev organov zbora članov (predsednik zbora, verifikacijska komisija, preštevalec glasov, zapisnikar in overitelja zapisnika) ter ugotovitev sklepčnosti

3.       Poročilo predsednika UO o delu v letu 2021

4.       Poročilo vodij mladinske in pionirske nogometne šole o delu v preteklem letu

5.       Poročilo nadzornega odbora

6.       Obravnava letnega poročila 2021

7.       Poročilo disciplinske komisije

8.       Organizacija in plan dela v sezoni 2022/2023 (vodji pionirske in mladinske nogometne šole)

9.       Razno

Vabilo je bilo posredovano članom NK IB 1975 Ljubljana skladno s statutom in objavljeno na predpisan način.

Športni pozdrav

Igor Pušnik, predsednik NK IB 1975 Ljubljana

Share: