Razmislek o problematiki sestave mladinskih lig NZS za tekmovalno sezono 2020/21

 • 11 junija, 2020
 • Igor Pušnik
 • Vse novice
 • 0
 • 960 Pregledov

V torek 9. junija 2020 smo klubi, ki smo bili s sprejetjem okrožnice NZS 19/20 oškodovani, organizirali tiskovno konferenco, katere namen je bil seznaniti javnost o poteku dogodkov, ki so vodili do trenutno veljavnih sklepov o sestavi mladinskih lig NZS v tekmovalni sezoni 2020/21.

V ta namen sem si kot eden izmed govornikov pripravil gradivo, ki poskuša v največji možni meri osvetliti dejstva in predstaviti argumente, ki bi lahko pripomogli k popravi sklepov in posledično bolj pravični odločitvi za nogomet v celotni Sloveniji in ne zgolj za nekaj klubov.

Spoštovani prijatelji športa, v današnji priložnosti še posebej nogometa

V svojem bistvu smo ljudje zelo preprosti. Ker smo socialna bitja, se radi družimo, vendar radi tudi tekmujemo med seboj. Še posebej pri moških je tekmovalnost zaradi narave hormonov bolj izrazita.

V 19. stoletju se je v Angliji razvila moderna različica nogometa, ki je proti koncu stoletja prerasla iz igre, ki so jo igrali večinoma izobraženi otroci in mladeniči, saj je bila del šolskih aktivnosti, v igro širokih ljudskih množic. Nogomet že nekaj časa predstavlja najpomembnejšo postransko stvar na svetu in ta igra s spremljajočimi dejavnostmi je postala globalna industrija.

V svoji preprostosti imamo ljudje radi tako pri igri kot v vsakdanjem življenju še eno stvar in to so pravila, ki so vsem znana vnaprej. Kako so si pravila v razvoju nogometne igre v Angliji sproti in po potrebah za ohranitev položajev prirejali premožni ljudje, si lahko ogledate v odlični mini seriji The English game https://en.wikipedia.org/wiki/The_English_Game.

Nikakor se ne morem znebiti občutka, da so se v času pandemije, kar je zagotovo bila izredna situacija, nekatera tekmovalna pravila za nogomet, ki nikjer niso zapisana, prilagodila potrebam posameznikov, ki so imeli možnost vplivati na odločitve.

Poglejmo si konkretne probleme in kronologijo dogodkov, zaradi katerih smo se odločili, da jih želimo predstaviti javnosti. Zaradi vsem znanih izrednih razmer v zvezi s pandemijo novega koronavirusa, se spomladanski del nogometnega prvenstva v mladinskih kategorijah ni odigral, s tem v zvezi pa je nastalo nekaj težav, za katere je bilo treba sprejeti odločitve o rešitvah.

Okrožnica 11/20 z dne 23.3.2020
Odbor za nujne zadeve NZS je na seji dne 23.03.2020 sprejel sklep, da se prekinitev vseh tekmovanj pod okriljem NZS z dne 12.03.2020 zaradi pandemije COVID – 19, ki je veljala do 31.03.2020, podaljša do preklica. https://www.nzs.si/Doc/Info/2020/11-20_Prekinitev%20tekmovanja%20v%20organizaciji%20NZS%20do%20preklica.pdf

Okrožnica 12/20 z dne 27.3.2020
Strokovna služba NZS redno spremlja razvoj okoliščin, ki vplivajo na področja njenega delovanja, delovna skupina znotraj službe pa pripravlja potrebne načrte in ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic pandemije COVID-19 za čas, ko se bodo nogometne aktivnosti zopet lahko izvajale.
Katera strokovna služba je to izvajala, kajti na spletni strani NZS je pod strokovna služba polega generalnega sekretarja naštetih 12 oddelkov? In zakaj ti načrti niso bili pisni del argumentov za razpravo o možnih rešitvah s člani NZS, torej s klubi. Časa za to je bilo več kot dovolj.
https://www.nzs.si/tekmovanja/?action=dokumenti&id_tip=5&id_menu=77

Okrožnica 14/20 z dne 17.4.2020
Sprejeta je bila prekinitev vseh tekmovanj razen 1.SNL, 2.SNL in 1.SŽNL ter napovedana kasnejša odločitev o sestavili lig za tekmovalno sezono 2020/21
https://www.nzs.si/Doc/Info/2020/14-20_Zakljucek%20tekmovanj%20pod%20okriljem%20NZS%20v%20sezoni%2020192020.pdf

Okrožnica 16/20 z dne 11.05.2020
Sprejeta je bila prekinitev tekmovanja v 2. SNL. Zmagovalca se ne razglasi, za namen napredovanja se šteje, da sta 1. in 2. klub tista, ki sta ob prekinitvi zasedala ti mesti.
https://www.nzs.si/Doc/Info/2020/16-20_Zakljucek%20tekmovanja%20v%202SNL%20v%20TL1920.pdf

Okrožnica 17/20 z dne 11.05.2020
Sprejeta je bila prekinitev tekmovanja v 1.SŽNL. Prvaka se ne razglasi.
https://www.nzs.si/Doc/Info/2020/17-20_Zakljucek%20tekmovanja%20v%20Slovenski%20zenski%20nogometni%20ligi%20v%20TL1920.pdf  

Okrožnica 19/20 z dne 29.5.2020
Izvršni odbor NZS na seji dne 29.05.2020 sprejme sklepe o sestavi mladinskih lig v TL 2020/2021.
https://www.nzs.si/Doc/Info/2020/19-20_Sestava%20mladinskih%20lig%20v%20organizaciji%20NZS%20v%20tekmovalnem%20letu%202021.pdf
Z okrožnico 19/20, ki je bila sprejeta 42 dni po prekinitvi tekmovanj, je NZS neposredno oškodovanim klubom naredila veliko krivico. IO NZS je na seji 29.5.2020 sprejel sklep, v skladu s katerim so bile za različne nivoje tekmovanja sprejete različne rešitve.
Tako se je 1. SML in SKL formirala v skladu z lestvico, ki je veljala ob prekinitvi, kljub temu, da število odigranih tekem ni bilo enako. Predvsem pa je bilo v igri še 18 krogov od 52 (33 %), torej kar 54 točk za posamezen klub.

V 2. SML in SKL vzhod je prvak napredoval, izpadla sta NK Rogaška in NK Beltinci. Napredovali so trije prvaki MNZ lig. V ligo sta iz 1.SML/SKL izpadla NK Krško in NK Rudar Velenje. Liga se je razširila na 12 moštev.  Odigranih je bilo 32 od 54 tekem (59 %).

V 2. SML in SKL zahod je prvak napredoval, izpadel ni nihče. Napredovali so trije prvaki MNZ lig. Liga se je razširila na 12 moštev. Odigranih je bilo 32 od 54 tekem (59 %).

V ligi NZS U15 je na vzhodu izpadla ena ekipa, napredovale so tri, na zahodu sta izpadli dve ekipi, napredovale so štiri in obe ligi sta bili razširjeni na 16 udeležencev. Odigranih je bilo 16 od 26 tekem (62 %). V skladu s tekmovalnim pravilnikom se za napredovanje igrajo kvalifikacije, kar v dani situaciji seveda ni bilo možno.

Nekaj oškodovanih klubov smo s skupnim dopisom 2.6.2020 prosili NZS za sestanek, na katerem smo želeli dobiti pojasnila in slišati argumente za sprejete odločitve oziroma sklepe. Ker od NZS nismo prejeli nobenega odgovora in ker so bili klubi že pozvani za prijavo ekip v mladinske lige do srede 10.6., smo se odločili organizirati tiskovno konferenco, na kateri želimo vsem športnim privržencem predstaviti svoje argumente proti sprejetim sklepom in hkrati podati predlog pozitivne in nediskriminatorne rešitve za vse deležnike.

Pri sprejetju odločitve oziroma sklepov IO NZS, so bila kršena vsaj:

 1. temeljna načela fair playa (Zmaga nima nobenega pomena, če je dosežena na nepošten ali zavajajoč način. Spoštuj pravila igre. Spoštuj tiste, ki branijo dober sloves nogometa.
  Dobro ime nogometne igre je preživelo zaradi tega, ker je večina ljudi, ki živijo za nogomet, odkritih in poštenih. Pomagaj v boju za bolj pošteno igro. Razkrij tiste, ki poskušajo osramotiti naš šport. Z nogometom izboljšaj svet. Nogomet ima neverjetno moč, katero lahko uporabite za to, da pomagate vsaj nekoliko izboljšati svet)

https://www.nzs.si/Nogomet_za_vse/Druzbena_odgovornost/Etika/Fair-play

 • statut NZS
  7. člen (dolžnost spoštovanja temeljnih načel)
  NZS je dolžna spoštovati načela lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli fair play in preprečevati vse aktivnosti, ki bi lahko ogrožale integriteto tekmovanj ali vodile k zlorabi nogometne igre.
  14. člen (pravice članov)
  Člani NZS imajo predvsem pravico, da:

(a) so pravočasno obveščeni o sklicu Skupščine in seznanjeni z njenim dnevnim redom,

(b) sodelujejo pri njenem delu in izvršujejo volilno pravico,

(c) lahko s svojimi predlogi vplivajo na oblikovanje dnevnega reda Skupščine,

(d) predlagajo kandidate za voljene organe NZS,

(e) so obveščeni o delu organov NZS,

(f) seznanjajo NZS o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in

organizacijsko pomoč,

(g) sodelujejo v tekmovanjih, ki jih organizira NZS, ter zagotavljajo enako tudi svojim

članom in
(h) izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi statuta in drugih aktov NZS.

 

 

Edina točka, na katero se diskriminatorni sklepi nanašajo in je bila podlaga za sprejetje sklepov, je 27. člen statuta NZS, alineja z, ki pravi: IO NZS odloča v primerih višje sile in zadevah, ki niso predvidene s tem statutom.

https://www.nzs.si/Doc/1.0_Statut%20NZS_V3.0_%C4%8Distopis_25042019_final.pdf

 • poslovnik o delu IO NZS
  11. člen
  Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik. Seje so redne, izredne ali dopisne.
  Vabilo za sklic seje izvršnega odbora se skupaj z gradivom in predlogom dnevnega reda pošlje ali vroči članom izvršnega odbora in predsedniku nadzornega odbora najmanj 10 dni pred sejo. (Gradivo s sklepi so člani IO NZS dobili na mizo na samem sestanku).
  Z vabilom se pošljejo tudi morebitna stališča komisij NZS k posameznim točkam dnevnega reda ter stališče predsednika, kadar sam ni predlagatelj gradiva. (Kakšna so bila stališča komisij in katerih?)
  O gradivu, ki je bilo poslano v krajšem roku, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, izvršni odbor določa (Ali je IO NZS o tem odločal?) ali bo o njem razpravljal ali ne ter zavzemal stališča.
  Zakaj člani NZS nismo prejeli zapisnika seje oziroma zakaj zapisniki sej IO NZS niso javno objavljeni? Okrožnice namreč niso zapisniki, so zgolj informacija o sklepih brez povzete razprave in dodatnih informacij oziroma gradiva k razpravi.
  https://www.nzs.si/Doc/Arhiv/Predpisi%20NZS/Poslovnik_IO_NZS_-_istopis_01022010__2_.pdf
 • tekmovalni pravilnik NZS
  Tekmovalni pravilnik v nobenem členu ne obravnava določanja lestvic in regularnosti prvenstva v primeru prekinjenega tekmovanja. Vsekakor bo tukaj potrebna dopolnitev na osnovi dogovora, da se takšna situacija ne ponovi.
  https://www.nzs.si/Doc/Info/2018/Tekmovalni%20pravilnik%20NZS_V2.5_%C4%8Distopis_09082018.pdf
 • kodeks integritete NZS
  Integriteta nogometa: skladnost in doslednost delovanja vseh, ki kakorkoli soustvarjajo nogomet z dogovorjenimi pravili in priporočili.
  Integriteta posameznika: skladnost in doslednost dejanj posameznika s temeljnimi etičnimi normami naše družbe in dogovorjenimi pravili ter priporočili NZS.
  https://www.nzs.si/NZS/Integriteta_in_zascita_igre/Kodeks

Najbolj pomembno dejstvo je diskriminatorno delovanje pri odločitvah, ki bodo imele v vseh oškodovanih klubih dolgoročne negativne posledice. Predvsem ne prepoznamo pozitivnih učinkov odločitve IO NZS za slovenski mladinski nogomet.

Poleg tega o predlogih, za katere uradno ne vemo, kdo jih je pripravil, strokovne komisije NZS niso razpravljale in podale mnenja o sestavi mladinskih lig za sezono 2020/21. Medobčinske nogometne zveze, katerih predsedniki so člani IO NZS, niso bile seznanjene s predlogi, niti so bile pozvane k razpravi o možnih rešitvah.

Predlagana rešitev, ki smo jo člani MNZ Ljubljana korespondenčno obravnavali, sprejeli in poslali kot predlog na NZS že 30.4., predlaga napredovanje vseh zmagovalcev lig, nobenega izpada iz lig in s tem posledično širitev tekmovalnih lig, ki bi jih krčili ne nujno v celoti na isto število udeležencev v naslednji sezoni, pač pa v prehodnem obdobju dveh let. To je zagotovo najbolj pozitivna rešitev za vse člane NZS, ki v izredni situaciji, kakršne do sedaj ni bilo moč predvideti, oziroma zanjo niso bila predvidena in sprejeta pravila ali postopki, nikogar ne oškoduje. Nasprotno, vsi deležniki lahko v skladu s svojimi programi nadaljujejo razvoj nogometa v svojih sredinah in svojo kakovost potrdijo v naslednjih tekmovalnih sezonah na igriščih, ki naj bodo edino merilo tekmovalnega uspeha. Sprejeta odločitev za mnoge sredine pomeni nepredvideno organizacijsko, kadrovsko in finančno nazadovanje, kar ogroža oziroma resno zaustavlja začrtan razvoj teh sredin, katerih obstoj in dobro delo je ključnega pomena za široko bazo slovenskega nogometa, na kateri edino lahko temelji napredek v vseh reprezentančnih selekcijah. Poudarek pa nikakor ni samo na reprezentancah. Še večjo družbeno odgovornost imamo klubi pri delu z mladimi, kajti naš primarni cilj in naloga, ki je usklajena s strategijo športa v Sloveniji, je ta, da se čim več otrok ukvarja s športom in da jih v športu čim dlje tudi zadržimo. Takšnih enostranskih, neargumentiranih odločitev otrokom, staršem in na splošno ljudem blizu športa ne znamo pojasniti, ker ne vemo, kaj so pozitivni vidiki sprejetih sklepov.

Kjer je volja, je tudi pot. Takšno pot je širokim ljudskim množicam za sodelovanje v nogometni igri, s svojim etičnim delovanjem in sprejemanjem pravičnih odločitev (v nasprotju s pravnimi), omogočil lord Arthur Kinnaird, eden prvih nogometnih zvezdnikov ter predsednik angleške nogometne zveze med leti 1890 do svoje smrti leta 1923.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Kinnaird,_11th_Lord_Kinnaird
V začetkih razvoja nogometa v Angliji je bilo mnogo izrednih razmer, ki so jih v dobrobit nogometa in nogometnih navdušencev uspeli obvladati prav po zaslugi izjemnih posameznikov, katerim je bila čast in pravičnost bolj pomembna kot zmaga na osnovi trenutno zapisanih ali celo neobstoječih in sproti prirejenih pravil.

Časa je dovolj, zato apeliramo na NZS, vse strokovne delavce in komisije, MNZ-je in vse člane NZS, da se omenjena problematika obravnava še enkrat in sprejme pozitivna in predvsem pravična rešitev za vse deležnike. Predvsem pa da se omogoči strokovna razprava z argumenti do nivoja MNZ-jev, ki se jih potem skupaj z odločitvijo sporoči javnosti.

Športni pozdrav

Prof. dr. Igor Pušnik, predsednik NK IB 1975 Ljubljana

Posnetek tiskovne konference si lahko ogledate tukaj.

Share: