Predsednik kluba: Boj z mlini na veter?

Spoštovani prijatelji nogometa

Nikakor se ne morem znebiti občutka, da so se v času pandemije, kar je zagotovo bila izredna situacija, nekatera tekmovalna pravila za nogomet, ki nikjer niso zapisana, prilagodila potrebam posameznikov, ki so imeli možnost vplivati na odločitve. V mislih imam seveda problematiko sestave mladinskih lig NZS za tekmovalno sezono 2020/21. Kljub večkratnim pozivom NZS, le-ta uradno molči ter ignorira vse pobude in predloge za argumentirano razpravo v okviru pristojnih organov NZS, misleč, saj bodo odnehali, čeprav se verjetno odgovorni zelo dobro zavedajo nepravilnosti vodenja postopkov. Vendar ne bomo odnehali, dokler se zadeva na bo obravnavala v skladu z veljavnimi pravili. Seveda takšne izredne situacije ni mogel predvideti nihče, zato je še toliko bolj pomembno, da se skupaj dogovorimo, kako jo bomo rešili. Izključno v dobro nogometa in otrok. S tem namenom sem danes poslal Nadzornemu odboru in Arbitražnemu svetu NZS uradni dopis, kar je zadnji poskus pred uveljavitvijo sodnega varstva. Resnično upam, da bo hitro vzpostavljena razprava na nivoju NZS, MNZ-jev in klubov ter da prevlada moč argumentov nad argumentom moči. Ker si želimo, da bi življenje bilo cvetoče polje in ne zgolj boj z mlini na veter.

Športni pozdrav,

Igor Pušnik

NZS, Predoslje 40a, 4000 Kranj

Nadzorni odbor (predsednik Darko Marinčič)

Arbitražni svet (predsednik Borut Novak)

ZADEVA: Pritožba na sklep IO NZS z dne 29.5.2020 o sestavi mladinskih lig v TL 2020/2021

Spoštovana predsednika Nadzornega odbora in Arbitražnega sveta NZS

V imenu klubov (nogometni klub Krško, nogometni klub Beltinci, nogometni klub Velenje, nogometni klub NK IB 1975 LJ, nogometni klub MB Tabor, nogometni klub Rogaška, nogometni klub Radomlje) vlagam pritožbo na sklepe IO NZS, ki so bili objavljeni v okrožnici dne 29.5.2020, ki določa sestavo mladinskih lig v TL 2020/2021.

Prosimo za ponovno prioritetno obravnavo pritožbe in reševanje v skladu s fair playem, veljavnim statutom NZS ter pravili delovanja IO NZS, predvsem pa v sodelovanju s člani NZS, torej MNZ-ji, ki jih tvorijo vsi slovenski nogometni klubi. Predvsem naj se v takšni krizi omogoči sodelovanje pri iskanju rešitev z vsemi zainteresiranimi deležniki, ki ustvarjamo slovenski nogomet. Večinska volja s sprejeto odločitvijo še zdaleč ni bila upoštevana.

Kronologija dogodkov:

Okrožnica 11/20 z dne 23.3.2020
Odbor za nujne zadeve NZS je na seji dne 23.03.2020 sprejel sklep, da se prekinitev vseh tekmovanj pod okriljem NZS z dne 12.03.2020 zaradi pandemije COVID – 19, ki je veljala do 31.03.2020, podaljša do preklica. https://www.nzs.si/Doc/Info/2020/11-20_Prekinitev%20tekmovanja%20v%20organizaciji%20NZS%20do%20preklica.pdf

Okrožnica 12/20 z dne 27.3.2020
Strokovna služba NZS redno spremlja razvoj okoliščin, ki vplivajo na področja njenega delovanja, delovna skupina znotraj službe pa pripravlja potrebne načrte in ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic pandemije COVID-19 za čas, ko se bodo nogometne aktivnosti zopet lahko izvajale.
https://www.nzs.si/tekmovanja/?action=dokumenti&id_tip=5&id_menu=77

Okrožnica 14/20 z dne 17.4.2020
Sprejeta je bila prekinitev vseh tekmovanj razen 1.SNL, 2.SNL in 1.SŽNL ter napovedana kasnejša odločitev o sestavili lig za tekmovalno sezono 2020/21
https://www.nzs.si/Doc/Info/2020/14-20_Zakljucek%20tekmovanj%20pod%20okriljem%20NZS%20v%20sezoni%2020192020.pdf

Okrožnica 16/20 z dne 11.05.2020
Sprejeta je bila prekinitev tekmovanja v 2. SNL. Zmagovalca se ne razglasi, za namen napredovanja se šteje, da sta 1. in 2. klub tista, ki sta ob prekinitvi zasedala ti mesti.
https://www.nzs.si/Doc/Info/2020/16-20_Zakljucek%20tekmovanja%20v%202SNL%20v%20TL1920.pdf

Okrožnica 17/20 z dne 11.05.2020
Sprejeta je bila prekinitev tekmovanja v 1.SŽNL. Prvaka se ne razglasi.
https://www.nzs.si/Doc/Info/2020/17-20_Zakljucek%20tekmovanja%20v%20Slovenski%20zenski%20nogometni%20ligi%20v%20TL1920.pdf 

Okrožnica 19/20 z dne 29.5.2020
Izvršni odbor NZS na seji dne 29.05.2020 sprejme sklepe o sestavi mladinskih lig v TL 2020/2021.
https://www.nzs.si/Doc/Info/2020/19-20_Sestava%20mladinskih%20lig%20v%20organizaciji%20NZS%20v%20tekmovalnem%20letu%202021.pdf
Z okrožnico 19/20, ki je bila sprejeta 42 dni po prekinitvi tekmovanj, je NZS neposredno oškodovanim klubom naredila veliko krivico. IO NZS je na seji 29.5.2020 sprejel sklep, v skladu s katerim so bile za različne nivoje tekmovanja sprejete različne rešitve.
Tako se je 1. SML in SKL formirala v skladu z lestvico, ki je veljala ob prekinitvi, kljub temu, da število odigranih tekem ni bilo enako. Predvsem pa je bilo v igri še 18 krogov od 52 (33 %), torej kar 54 točk za posamezen klub.

V 2. SML in SKL vzhod je prvak napredoval, izpadla sta NK Rogaška in NK Beltinci. Napredovali so trije prvaki MNZ lig. V ligo sta iz 1.SML/SKL izpadla NK Krško in NK Rudar Velenje. Liga se je razširila na 12 moštev.  Odigranih je bilo 32 od 54 tekem (59 %).

V 2. SML in SKL zahod je prvak napredoval, izpadel ni nihče. Napredovali so trije prvaki MNZ lig. Liga se je razširila na 12 moštev. Odigranih je bilo 32 od 54 tekem (59 %).

V ligi NZS U15 je na vzhodu izpadla ena ekipa, napredovale so tri, na zahodu sta izpadli dve ekipi, napredovale so štiri in obe ligi sta bili razširjeni na 16 udeležencev. Odigranih je bilo 16 od 26 tekem (62 %). V skladu s tekmovalnim pravilnikom se za napredovanje igrajo kvalifikacije, kar v dani situaciji seveda ni bilo možno.

Nekaj oškodovanih klubov smo s skupnim dopisom 2.6.2020 prosili NZS za sestanek, na katerem smo želeli dobiti pojasnila in slišati argumente za sprejete odločitve oziroma sklepe. Ker od NZS nismo prejeli nobenega odgovora in ker so bili klubi že pozvani za prijavo ekip v mladinske lige do srede 10.6., smo dne 9.6. organizirali tiskovno konferenco, na kateri smo predstaviti svoje argumente proti sprejetim sklepom in hkrati podati predlog pozitivne in nediskriminatorne rešitve za vse deležnike.

Predlagana rešitev, ki smo jo člani MNZ Ljubljana korespondenčno obravnavali, sprejeli in poslali kot predlog na NZS že 30.4., predlaga napredovanje vseh zmagovalcev lig, nobenega izpada iz lig in s tem posledično širitev tekmovalnih lig, ki bi jih krčili ne nujno v celoti na isto število udeležencev v naslednji sezoni, pač pa v prehodnem obdobju dveh let.

To je zagotovo najbolj pozitivna rešitev za vse člane NZS, ki v izredni situaciji, kakršne do sedaj ni bilo moč predvideti, oziroma zanjo niso bila predvidena in sprejeta pravila ali postopki, nikogar ne oškoduje. Nasprotno, vsi deležniki lahko v skladu s svojimi programi nadaljujejo razvoj nogometa v svojih sredinah in svojo kakovost potrdijo v naslednjih tekmovalnih sezonah na igriščih, ki naj bodo edino merilo tekmovalnega uspeha. Sprejeta odločitev za mnoge sredine pomeni nepredvideno organizacijsko, kadrovsko in finančno nazadovanje, kar ogroža oziroma resno zaustavlja začrtan razvoj teh sredin, katerih obstoj in dobro delo je ključnega pomena za široko bazo slovenskega nogometa, na kateri edino lahko temelji napredek v vseh reprezentančnih selekcijah. Poudarek pa nikakor ni samo na reprezentancah. Še večjo družbeno odgovornost imamo klubi pri delu z mladimi, kajti naš primarni cilj in naloga, ki je usklajena s strategijo športa v Sloveniji, je ta, da se čim več otrok ukvarja s športom in da jih v športu čim dlje tudi zadržimo. Takšnih enostranskih, neargumentiranih odločitev otrokom, staršem in na splošno ljudem blizu športa ne znamo pojasniti, ker ne vemo, kaj so pozitivni vidiki sprejetih sklepov.

Najbolj pomembno dejstvo je diskriminatorno delovanje pri odločitvah, ki bodo imele v vseh oškodovanih klubih dolgoročne negativne posledice. Predvsem pa ne prepoznamo pozitivnih učinkov odločitve IO NZS za slovenski mladinski nogomet. Ni odveč navesti dejstvo, da je NK IB 1975 LJ kontaktirala ena izmed novo uvrščenih ekip v ligo U15 Zahod in nam ponudila igranje v ligi pod imenom drugega kluba, ker sami nimajo dovolj igralcev ustrezne kakovosti.

Poleg tega o predlogih, za katere uradno ne vemo, kdo jih je pripravil, strokovne komisije NZS niso razpravljale in podale mnenja o sestavi mladinskih lig za sezono 2020/21. Medobčinske nogometne zveze, katerih predsedniki so člani IO NZS, niso bile pravočasno seznanjene s predlogi, niti so bile pozvane k razpravi o možnih rešitvah.

Oškodovani klubi smo NZS tekmovalno-licenčnemu sektorju med 5.6. in 8.6. poslali ugovore na sprejete sklepe IO NZS, vendar nismo dobili nobenega odgovora.

Pri sprejetju odločitve oziroma sklepov IO NZS, so bila kršena vsaj:

 1. temeljna načela fair playa

https://www.nzs.si/Nogomet_za_vse/Druzbena_odgovornost/Etika/Fair-play

 • statut NZS
  7. člen (dolžnost spoštovanja temeljnih načel)
  NZS je dolžna spoštovati načela lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli fair play in preprečevati vse aktivnosti, ki bi lahko ogrožale integriteto tekmovanj ali vodile k zlorabi nogometne igre.
  14. člen (pravice članov)
  Člani NZS imajo predvsem pravico, da:

(a) so pravočasno obveščeni o sklicu Skupščine in seznanjeni z njenim dnevnim redom,

(b) sodelujejo pri njenem delu in izvršujejo volilno pravico,

(c) lahko s svojimi predlogi vplivajo na oblikovanje dnevnega reda Skupščine,

(d) predlagajo kandidate za voljene organe NZS,

(e) so obveščeni o delu organov NZS,

(f) seznanjajo NZS o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in

organizacijsko pomoč,

(g) sodelujejo v tekmovanjih, ki jih organizira NZS, ter zagotavljajo enako tudi svojim

članom in
(h) izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi statuta in drugih aktov NZS.

Edina točka, na katero se diskriminatorni sklepi nanašajo in je bila podlaga za sprejetje sklepov, je 27. člen statuta NZS, alineja z, ki pravi: IO NZS odloča v primerih višje sile in zadevah, ki niso predvidene s tem statutom.

https://www.nzs.si/Doc/1.0_Statut%20NZS_V3.0_%C4%8Distopis_25042019_final.pdf
Vendar tudi v tem primeru ne obstaja zapisnik, v katerem bi bili članom NZS na voljo argumenti za sprejete odločitve. Predvsem pa o tematiki, čeprav je bilo časa več kot dovolj, ni razpravljala mladinska ali strokovna komisija NZS, prav tako o tem ni bila vodena razprava znotraj MNZ-jev.

 • poslovnik o delu IO NZS
  11. člen
  Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik. Seje so redne, izredne ali dopisne.
  Vabilo za sklic seje izvršnega odbora se skupaj z gradivom in predlogom dnevnega reda pošlje ali vroči članom izvršnega odbora in predsedniku nadzornega odbora najmanj 10 dni pred sejo. (Gradivo s sklepi so člani IO NZS dobili na mizo na samem sestanku).
  Z vabilom se pošljejo tudi morebitna stališča komisij NZS k posameznim točkam dnevnega reda ter stališče predsednika, kadar sam ni predlagatelj gradiva. (Kakšna so bila stališča komisij in katerih?)
  O gradivu, ki je bilo poslano v krajšem roku, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, izvršni odbor določa (Ali je IO NZS o tem odločal?) ali bo o njem razpravljal ali ne ter zavzemal stališča.
  Zakaj člani NZS nismo prejeli zapisnika seje oziroma zakaj zapisniki sej IO NZS niso javno objavljeni? Okrožnice namreč niso zapisniki, so zgolj informacija o sklepih brez povzete razprave in dodatnih informacij oziroma gradiva k razpravi.
  https://www.nzs.si/Doc/Arhiv/Predpisi%20NZS/Poslovnik_IO_NZS_-_istopis_01022010__2_.pdf

 • tekmovalni pravilnik NZS
  Tekmovalni pravilnik v nobenem členu ne obravnava določanja lestvic in regularnosti prvenstva v primeru prekinjenega tekmovanja. Vsekakor bo tukaj potrebna dopolnitev na osnovi dogovora, da se takšna situacija ne ponovi.
  https://www.nzs.si/Doc/Info/2018/Tekmovalni%20pravilnik%20NZS_V2.5_%C4%8Distopis_09082018.pdf

 • kodeks integritete NZS
  Integriteta nogometa: skladnost in doslednost delovanja vseh, ki kakorkoli soustvarjajo nogomet z dogovorjenimi pravili in priporočili.
  Integriteta posameznika: skladnost in doslednost dejanj posameznika s temeljnimi etičnimi normami naše družbe in dogovorjenimi pravili ter priporočili NZS.
  https://www.nzs.si/NZS/Integriteta_in_zascita_igre/Kodeks

Kljub temu, da je bila 53. skupščina MNZ Ljubljana dne 23.6.2020 nesklepčna, smo prisotni klubi obravnavali tematiko in soglasno podprli prizadevanje, da se o sklepih glede popolnitve mladinskih lig na nivoju NZS ponovno razpravlja. Skupina 27 prisotnih klubov je podprla naslednji predlog:

MNZ Ljubljana na osnovi obravnavanega gradiva v zvezi s problematiko formiranja NZS mladinskih lig poziva NZS za prioritetno ponovno obravnavo v skladu s poslovnikom o delu IO NZS, ki bo izvedena transparentno in argumentirano s strani vseh članov IO NZS, ki morajo svojo utemeljitev pridobiti od svojih članov, torej klubov v okviru matičnih MNZ-jev in strokovnih komisij NZS (mladinska komisija, strokovna komisija).

Časa je še vedno dovolj, zato apeliramo na NZS, vse strokovne delavce in komisije, MNZ-je in vse člane NZS, da se omenjena problematika obravnava še enkrat in sprejme pozitivna in predvsem pravična rešitev za vse deležnike. Predvsem pa da se omogoči strokovna razprava z argumenti do nivoja MNZ-jev, ki se jih potem skupaj z odločitvijo sporoči javnosti.

Pozivamo torej nadzorni odbor NZS in arbitražni odbor NZS, da podata odgovore in smernice za rešitev nastale problematike.

Športni pozdrav

Prof. dr. Igor Pušnik, predsednik NK IB 1975 LJ

V vednost:

 • g. Radenko Mijatović, predsednik NZS
 • g. Martin Koželj, generalni sekretar NZS
 • g. Mladen Čičmir, vodja glavne pisarne NZS
 • gospa Eva Červinski, vodja sektorja za mednarodne in pravne zadeve
 • gospa Renata Podviz Čeferin, vodja tekmovalno-licenčnega sektorja
 • g. Bogdan Trope, sekretar ZNTS
 • g. Jure Praprotnik, vodja sodniškega oddelka
 • mladinska komisija NZS (g. Jani Bačič)
 • komisija za predpise NZS (g. Saša Zagorc)
 • nogometni klub Krško,
 • nogometni klub Beltinci,
 • nogometni klub Velenje,
 • nogometni klub NK IB 1975 LJ
 • nogometni klub MB Tabor,
 • nogometni klub Rogaška,
 • nogometni klub Radomlje
 • g. Gvido Mravljak, predsednik MNZ Ljubljana

Share: